This sign up form is now closed.

(for petition in English, see below)

Stockholm har tagit beslutet att divestera! Tack alla som stött kampanjen, läs gärna mer om historien här


###

Detta är ett upprop mot Stockholms stads fondinvesteringar i kol-, olje- och gasbolag. Skriv under om du också vill se fossilfria, rättvisa, hållbara investeringar - tillsammans kan vi uppmuntra Stockholm att bli Europas hittills största stad att #divestera

Vi vill

att Stockholms stad genast antar en ny placeringspolicy där de medel staden ansvarar för ej får investeras i världens 200 största kol-, olje- och gasbolag

att Stockholms stad omgående antar en plan för hur befintliga innehav inom dessa kol-, olje- och gasbolag ska avyttras (säljas) inom en 5-årsperiod

att Stockholms stad redovisar övergångsprocessen på ett sätt som är transparent för stadens medborgare

att Stockholms stad uppmanar de som förvaltar stadens anställdas pensionspengar att även de bör divestera ur fossilindustrin (t.ex. AP-fonderna)

att Stockholms stad i samband med detta beslut gör en offentlig deklaration om divestering, det vill säga öppet förklarar sin avsikt att helt upphöra med finansiella placeringar i fossilindustrin.

 

Vi behöver se en omställning till en fossilfri & hållbar ekonomi. Ett viktigt led i detta är att dra tillbaka sitt stöd för den industri vars verksamhet, mer än någon annan, orsakar förödande klimatförändringar. Stockholms stad kan ta ett viktigt steg genom att avyttra de 30 miljoner kronor de i dagsläget investerar i kol-, olje- och gasbolag, dvs att divestera ur fossilindustrin.

Ett beslut om detta kommer sända en tydlig signal till omvärlden att fossilindustin inte längre är en accepterbar investering - och samtidigt ge inspiration till alla dem som kämpar för en fossilfri och klimatsäker framtid.

Berätta för familj och vänner och de du möter på stan. Tillsammans kan vi sätta klimatet på agendan!

Denna namninsamling har initierats av Fossil Free, Klimataktion och Skiftet.
 
 
 

(ENGLISH)

Stockholm has divested! Thank you for your support, read about the story here (in Swedish)

This is a call for the City of Stockholm to divest their investments from coal, oil and gas companies. Please sign if you also want to see fossil free, just, sustainable investments - together we can encourage Stockholm to become Europe's biggest city to #divest.

We demand

that Stockholm immediately adopts a new investment policy where financial investments that the city manages are not allowed to be invested in the world's 200 largest coal, oil and gas companies.

that Stockholm adopts a plan for how to divest all assets within those 200 companies within a 5-year period.

that Stockholm reports the transition process in a way that is transparent to its citizens

that Stockholm calls on the managers of their staff's pension money to also divest from fossil fuels (the AP funds, for example)

that Stockholm along with this decision publically declares they will divest, i.e. clearly show their intention to completely cease with financial investments in the fossil fuel industry.

 

Tell your family and friends, and those you meet on the street. Together we can put the climate issue on the political agenda!